វិញ្ញាបនប័ត្រ

ZHIHUA-FM-Gasketed-Certificate_00

វិញ្ញាបនប័ត្រចាក់សាំងអេហ្វអឹមអេច

ZHIHUA-FM-Non-Gasket-Certificate_00

វិញ្ញាបនប័ត្រមិនមានហ្គាសអេហ្វអឹមអេច

វិញ្ញាបនប័ត្រ ZHIHUA UL EX26750

វិញ្ញាបនប័ត្រ ZHIHUA UL EX26867

CE  CERTIFICAE

គ។ ស

SGS

អេស។ អេស

ISO9001

អាយអេសអូ 9001